ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА


Виртуалният гид е създаден по проект № BG161PO001/3.1-03/2010/043 „Подобряване на туристическа атракция – Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура”.