Карта на находкитеmarker_yellowНаходки от Праистория marker_greenНаходки от Тракийски период marker_blueНаходки от Римски и византийски период marker_redНаходки от Средновековие

Топографското заснемане на Пернишка крепост е извършено по проект № BG161PO001/3.1-03/2010/043 „Подобряване на туристическа атракция – Средновековна крепост "Кракра Пернишки" в гр. Перник и свързаната с нея инфраструктура”.