КРЕПОСТ ПЕРНИК В НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА


Ангелов, П. Болгарская история в сербских родословньгх текстах и летописях (IX-XIV вв.). - Старобьлгаристика, V, кн. 2,1981,19-34.

Бараков, В. Градът на Второто българско царство. Проучвания, постижения и перспективи. - В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, 348-355.

Божилов, И. и В. Гюзелев. История на средновековна България. С., Анубис, 1999, с. 704.

Бужашки, Е. Константин Иречек и неговите „Пътувания по България”. - В: Константин Иречек. Пътувания по България. С., 1974,7—38.

Велков, И. Прочути крепости. С.,Хр. Данов, 1938, с. 140.

Гюзелев, В. Апология на Средновековието. С., Класика и стил, 2004, с. 169.

Дуйчев И. Средновековно сведение за въглищата в Перник. - Отечествен фронт, год. XXXI, бр. 8889,1973, с. 4.

Желева, П. Перник през XV-XIX в. по изворови данни. - Известия на историческия музей Кюстендил, т. 7, 2002, 37-41.

Желева, П. Тимарски опис от 1579 г. - Известия на историческия музей - Перник, т. 1,2008,195-228.

Златарски, В. Известията за българите в хрониката на Симеон Метафраст и Логотет. - В: Сб. НУНК, кн. XXIV. С., 1908,1-161.

Златарски, В. История на българската държава през средните векове, Т. 1/2. Трето фототипно издание. С., Академично издателство „Марин Дринов”, 2002, с. 892.

Златарски, В. История на българската държава през средните векове. Т. Ш. Второ фототипно издание. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 1994, с. 633.

Иречек, К. Рилский манастирь. - Периодично списание на Българското книжовно дружество, год. 4, кн. 18,1885,360-389.

Jречек, К. Историjа Срба. Прва книга (до 1371), Београд, 1922,с. 328.

Иречек, К. Пътувания по България. Превод отчешки Стоян Аргиров. Под редакцията на доц. Евлоги Бужашки и проф. Велизар Велков. С., Наука и изкуство, 1974, с. 1039.

Иречек, К. История на българите. С поправки и добавки от самия автор. Под редакцията на проф. Петър Хр. Петров. С., Наука и изкуство, 1978, с. 650.

История на България, Т. 2, Първа българска държава. С., БАН, 1981; Т. 3, Втора българска държава С., БАН, 1982.

Йорданов, И. Средновековният Перник (Х1-Х11 в.), според данните на сфрагистиката. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, т. 3, ч. 2. Сборник в чест на Йорданка Юрукова, 2007, 11-37.

Каймакамова, М. Българска средновековна историопис (от края на VII до първата четвърт на XV в.). С., Наука и изкуство, 1990, с. 204.

Кацарова, В. Пауталия и нейната територия през I-VI век. В.Търново, Фабер, 2005, с. 327.

Кирилов, Ч. Понятието „град” в западноевропейската литература. - Известия на Националния исторически музей, т. 15,2005,146-151.

Кирилов, Ч. Българският замък—реален или въздушен? - Actarausei Vamaensis. Т. Ш-2. Българските земи през Средновековието (VII-XVIII в.). В., РИМ-Варна, 2005,179-202.

Коледаров, П. Към въпроса за развитието на селищната мрежа и на нейните елементи в средищната и източната част на Балканите от VII до XVII в. - Известия на института по българска история, т. 18,1967,89-146.

Коледаров, П. Политическа география на средновековната българска държава. Ч. 2 (от 1186 до 1396 г.).С„ БАН, 1989, с. 158.

Кузманов, П. Селището Перник през вековете. С., Наука и изкуство, 1963, с. 144.

Лишев,С. Българският средновековен град. С., БАН, 1970, с. 224.

Любенова, В, Античната карта на Перник. -В: Музейното дело в Пернишко. Резюмета на доклади за конференция, посветена на 60-годишнината от обявяването на Перник за град. С., 1989,9-12.

Миков, В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, плашиш и места. С, 1943, с. 316.

Миланова, А. Типология на укрепените селища в България под византийска власт (според лексиката на византийските автори). - В: CIVITAS DIVINO- HUMANA. В Чест на професор Георги Бакалов. С., Тангра ТанНакРа ИК, 2004, 239-252.

Миланова, А. Градът на византийците и градът на византинистите (идеята за град във Византия през Х1-ХП в. чрез примера на градовете във византийска България). - В: Византия в собствените и очи и в очите на другите. С., Гутемберг, 2007,131¬159.

Мильов,С. Перник. - Струма, кн. 2, 1991, 135-142.

Митова-Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. С., НИПК, 1983, с. 212.

Мичев, Н. и П. Коледаров. Речник на селищата и селищните имена в България 1878-1987. С., Наука и изкуство, 1989. с. 301.

Николов, Г. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края наУП-нач. на XT в.). С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2005, с. 232.

Овчаров, Д. Кракра Пернишки в битка за България. С., Тангра ТанНакРа, 2005, с. 95.

Паунова, В. Оброчищата „Св. Спас” като „жива старина” и археологически ориентир (по данни от Средна Западна България). - Известия на историческия музей - Перник, т. 1, 2008, 161-194.

Пенчев,В. Монешге от некропола в крепостта Перник. - Нумизматика, кн.3, 1988, 20-27.

Перник. Т. 1. Поселищен живот на хълма Кракра от 5 хил. пр.н.е. до VI в. нан.е.

Перник. Т. 2. Крепостта VIІІ-XІV в. С, 1983.

Перник. Т. 3. Крепостта VІІІ - XIV в. С., 1992.

Петров, П. Възстановяването на българската държава 1185—1197. С., Наука и изкуство, с. 389.

Симеонов, Б. За произхода и значението на името на гр. Перник. — Български език, кн. 6,1973,563-565.

Станкова, Р. Сръбската книжнина през ХШ в. С., Академично издателство „Проф. Марин Дринов", 2007, с. 222.

Цанкова-Петкова, Г. Съдбата на българския град под византийско владичество (като административен, стопански и културен център). - В: Средновековния български град. БИД, научна конференция №2. С., 1980,57-66.

Чангова, Й. Проучвания в крепостта Перник. -Археология, год. 5, 1963, №3,65-73.

Чангова, Й. Археологически проучвания на Пернишката крепост. - Известия на българското историческо дружество, кн. 26,1968,123—136.

Чангова, Й. Към въпросазаустройството на средновековния български град (IX-XTV в.).—В: Архитектурата на Първата и Втората българска държава. С.,БАН, 1975, 79-101.

Чангова, Й. Средновековен Перник. - Векове, 1976, №4,5-12.

Чангова, Й. Строителство и строителни традиции в Перник (VIІІ-XIІ в.). - В: България 1300. Институции идържавна традиция. Т.П.С., 1982, 263-269.

Чангова, Й. Средновековният град (фрурион) Перник. - В: Музейното дело в Пернишко. Резюмета на доклади за конференция, посветена на 60-годишнината от обявяването на Перник за град. С, 1989, 5-9.

Чолева-Димитрова, А. Селищни имена от Югозападна България. С.-М., PensofF, 2002, с. 216.

Шльомберже, Г. Цар Самуил и Василий II. С., БИБ, 1943, с. 159.

Diller, A. Mirabilia in Old Bulgaria. - Jahrbuch der Ostrreichischen Byzantinistik, b. 20.1971, 109-110.

Kirilov, T. Die Stadt des Friihmittelalters in Ost und West. B., Dr. Rudolf Habel GmbH, 2006, S. 226.